Chúng tôi đã mở và đóng các dòng tổng số cho 17479 trận kể từ mùa giải 2008. Kỷ lục vượt qua dưới những trò chơi đó dựa trên dòng mở đầu là 8572-8673-234, là 49,7% (bỏ qua các cú đẩy).

Kết quả chuyển động trên/theo lịch sử

Sự chuyển động # Trò chơi Kỷ lục Kết thúc %
số 8 27 15-12-0 55,6%
7.5 37 18-19-0 48,6%
7 51 28-22-1 56,0%
6.5 80 44-35-1 55,7%
6 95 53-40-2 57,0%
5.5 134 80-53-1 60,2%
5 163 77-84-2 47,8%
4.5 250 126-122-2 50,8%
4 328 192-135-1 58,7%
3.5 456 234-214-8 52,2%
3 601 277-316-8 46,7%
2.5 718 372-338-8 52,4%
2 904 448-444-12 50,2%
1.5 1073 515-544-14 48,6%
1 1349 678-646-25 51,2%
0,5 1422 692-710-20 49,4%
0 1578 803-746-29 51,8%
-0,5 1378 664-702-12 48,6%
-1 1287 619-654-14 48,6%
-1.5 1121 523-586-12 47,2%
-2 1010 473-526-11 47,3%
-2,5 799 380-404-15 48,5%
-3 598 275-318-5 46,4%
-3,5 532 262-259-11 50,3%
-4 408 197-209-2 48,5%
-4,5 308 151-147-10 50,7%
-5 229 114-115-0 49,8%
-5,5 158 77-79-2 49,4%
-6 134 52-81-1 39,1%
-6.5 99 52-46-1 53,1%
-7 75 42-30-3 58,3%
-7.5 44 21-23-0 47,7%
-số 8 33 18-14-1 56,3%

Về dữ liệu chuyển động trên/dưới

Bảng này cho thấy số lượng trò chơi đã đi qua dòng tổng số kết thúc, dựa trên sự khác biệt giữa dòng tổng và đóng.

Ví dụ, giá trị "chuyển động" của 3 có nghĩa là dòng trên/dưới tăng ba điểm giữa mở và đóng. Nếu một trò chơi mở ra với dòng Over/dưới 47 nhưng đóng với dòng 50, trò chơi được coi là có tổng chuyển động dòng là 3.

Mặt khác, các giá trị "chuyển động" tiêu cực cho thấy dòng trên/dưới giảm. Nếu một trò chơi mở ra với dòng Over/Under là 47 nhưng đóng với một dòng 44, thì trò chơi được coi là có tổng chuyển động dòng là -3.

Hồ sơ và hơn % đề cập đến số lượng trò chơi đã vượt qua so với theo từng kịch bản phù hợp, được đo dựa trên tổng số đóng. Đẩy bị bỏ qua trong tính toán của %.