So sánh thống kê tấn công

Stat BIỂN Sồi
Giành được % - tất cả 0,551 0,365
Giành được % - Đóng 0,526 0,438
Chạy/trò chơi 4.18 3,49
Tại dơi/trò chơi 33,19 32,80
Lượt truy cập/trò chơi 7.56 7.09
Chạy bộ/trò chơi 1.22 0,85
Nhân đôi/trò chơi 1.42 1,55
Triples/Trò chơi 0,12 0,08
RBI/trò chơi 4.01 3.30
Đi bộ/trò chơi 3.63 2.64
Strikeouts/Game 8,56 8,66
Căn cứ bị đánh cắp/trò chơi 0,50 0,49
Tổng số cơ sở/trò chơi 12,90 11,35
Đánh avg 0,228 0,216
Slugging % 0,389 0,346
Trên cơ sở % 0,312 0,281
Trên cơ sở + slugging % 0,700 0,627
Nhấn vào các vở kịch/trò chơi đôi 0,76 0,75

So sánh chỉ số phòng thủ

Stat BIỂN Sồi
Chạy chênh lệch +68.0 -188.0
Lỗi/trò chơi 0,41 0,57
OPP chạy/trò chơi 3.71 4,76
Opp tại dơi/trò chơi 33,47 33,89
Opp hit/game 7,85 8,56
OPP Home Runs/Game 1.14 1.22
OPP đôi/trò chơi 1,50 1.93
OPP Triples/Trò chơi 0,12 0,17
Opp rbis/game 3.60 4.57
OPP đi bộ/trò chơi 2,73 3.18
OPP StrikeOuts/Game 8,65 7.36
OPP Stolen Bases/Game 0,56 0,48
Tổng số cơ sở/trò chơi OPP 12,99 14,50
OPP đánh avg 0,235 0,253
Opp slugging % 0,388 0,428
Opp trên cơ sở % 0,298 0,322
Opp trên cơ sở + slugging % 0,686 0,750
Chơi đôi/trò chơi 0,71 0,82

Xếp hạng sức mạnh của đội

Xếp hạng BIỂN Adv Sồi
Dự đoán 0,40 (#số 8) -0,87 (#28)
10 trò chơi cuối cùng 0,54 (#10) -0,92 (#24)
Trò chơi đi xa 0,87 (#7) -0,40 (#22)
Trò chơi gia đình 0,26 (#9) -1.82 (#30)
Trò chơi phân chia 0,61 (#10) -1,08 (#26)
Trò chơi không phân chia 0,54 (#số 8) -1.10 (#28)
Lịch trình sức mạnh (quá khứ) 0,11 (#5) 0,17 (#1)
Lịch trình sức mạnh (tương lai) -0,71 (#30) 0,31 (#9)
Xếp hạng may mắn 3.39 (#số 8) -5,22 (#24)
Xếp hạng nhất quán 3,72 (#1) 3,97 (#5)

Bảng xếp hạng Seattle Mariners

Xếp hạng Giá trị Thứ hạng Xếp hạng conf
Đánh giá dự đoán 0,40 #số 8 #2
Xếp hạng nhà 0,26 #9 #2
Đánh giá đi 0,87 #7 #2
Lợi thế nhà -0,46 #24 #3
Sức mạnh của lịch trình 0,11 #5 #3
SOS tương lai -0,71 #30 #5
Mùa SOS 0,04 #13 #4
SOS - Cơ bản 0,11 #5 #3
SOS trong div 0,06 #14 #4
SOS không div 0,16 #4 #1
Xếp hạng 5 cuối cùng -0,19 #14 #3
Xếp hạng 10 cuối cùng 0,54 #10 #2
Xếp hạng trong 0,61 #10 #2
Xếp hạng không div 0,54 #số 8 #2
Xếp hạng may mắn 3.39 #số 8 #2
Xếp hạng nhất quán 3,72 #1 #5
Vs. Xếp hạng 1-5 0,72 #4 #2
Vs. Xếp hạng 6-10 0,02 #15 #5
Vs. Xếp hạng 11-16 0,06 #16 #3
Vs. Xếp hạng 17-22 1.07 #6 #1
Vs. Xếp hạng 23-30 1.03 #6 #2

Bảng xếp hạng điền kinh Oakland

Xếp hạng Giá trị Thứ hạng Xếp hạng conf
Đánh giá dự đoán -0,87 #28 #5
Xếp hạng nhà -1.82 #30 #5
Đánh giá đi -0,40 #22 #5
Lợi thế nhà -1.28 #28 #5
Sức mạnh của lịch trình 0,17 #1 #1
SOS tương lai 0,31 #9 #2
Mùa SOS 0,18 #2 #1
SOS - Cơ bản 0,18 #1 #1
SOS trong div 0,29 #6 #1
SOS không div 0,07 #13 #4
Xếp hạng 5 cuối cùng -1,26 #24 #4
Xếp hạng 10 cuối cùng -0,92 #24 #4
Xếp hạng trong -1,08 #26 #5
Xếp hạng không div -1.10 #28 #5
Xếp hạng may mắn -5,22 #24 #3
Xếp hạng nhất quán 3,97 #5 #3
Vs. Xếp hạng 1-5 -1.24 #25 #5
Vs. Xếp hạng 6-10 0,05 #14 #4
Vs. Xếp hạng 11-16 -2,26 #30 #5
Vs. Xếp hạng 17-22 -1,26 #24 #4
Vs. Xếp hạng 23-30 -0,20 #22 #4