Chúng tôi đánh giá rất cao các câu hỏi, ý tưởng, khiếu nại và đề xuất để cải thiện.

  • Có một yêu cầu tính năng mới?
  • Donith hiểu ý nghĩa của một cái gì đó?
  • Một cái gì đó trông sai với trang web?
  • Chỉ muốn nói xin chào?

Gửi cho chúng tôi một ghi chú tại hỗ trợ@teamranking.com.