Chúng tôi đã mở và đóng các dòng tổng số cho 11497 trận kể từ mùa giải 2008. Kỷ lục vượt qua dưới những trò chơi đó dựa trên dòng mở đầu là 5575-5778-144, là 49,1% (bỏ qua các cú đẩy).

Kết quả chuyển động trên/theo lịch sử

Sự chuyển động # Trò chơi Kỷ lục Kết thúc %
10 3 0-3-0 0,0%
9,5 5 2-3-0 40,0%
9 9 5-4-0 55,6%
8,5 13 8-5-0 61,5%
số 8 15 7-8-0 46,7%
7.5 19 13-5-1 72,2%
7 29 13-16-0 44,8%
6.5 47 18-27-2 40,0%
6 36 20-16-0 55,6%
5.5 75 38-35-2 52,1%
5 115 60-55-0 52,2%
4.5 148 77-70-1 52,4%
4 215 110-102-3 51,9%
3.5 307 162-144-1 52,9%
3 384 181-198-5 47,8%
2.5 499 244-246-9 49,8%
2 547 283-257-7 52,4%
1.5 682 325-346-11 48,4%
1 822 405-410-7 49,7%
0,5 893 445-438-10 50,4%
0 1514 736-755-23 49,4%
-0,5 931 442-477-12 48,1%
-1 782 379-396-7 48,9%
-1.5 672 318-347-7 47,8%
-2 574 269-298-7 47,4%
-2,5 480 216-253-11 46,1%
-3 415 197-214-4 47,9%
-3,5 306 146-157-3 48,2%
-4 247 113-129-5 46,7%
-4,5 183 90-91-2 49,7%
-5 138 71-66-1 51,8%
-5,5 85 41-44-0 48,2%
-6 95 36-57-2 38,7%
-6.5 62 34-27-1 55,7%
-7 50 25-25-0 50,0%
-7.5 29 15-14-0 51,7%
-số 8 23 10-13-0 43,5%
-8,5 20 9-11-0 45,0%
-9 11 4-7-0 36,4%
-9,5 9 4-5-0 44,4%
-10 số 8 4-4-0 50,0%

Về dữ liệu chuyển động trên/dưới

Bảng này cho thấy số lượng trò chơi đã đi qua dòng tổng số kết thúc, dựa trên sự khác biệt giữa dòng tổng và đóng.

Ví dụ, giá trị "chuyển động" của 3 có nghĩa là dòng trên/dưới tăng ba điểm giữa mở và đóng. Nếu một trò chơi mở ra với dòng Over/dưới 47 nhưng đóng với dòng 50, trò chơi được coi là có tổng chuyển động dòng là 3.

Mặt khác, các giá trị "chuyển động" tiêu cực cho thấy dòng trên/dưới giảm. Nếu một trò chơi mở ra với dòng Over/Under là 47 nhưng đóng với một dòng 44, thì trò chơi được coi là có tổng chuyển động dòng là -3.

Hồ sơ và hơn % đề cập đến số lượng trò chơi đã vượt qua so với theo từng kịch bản phù hợp, được đo dựa trên tổng số đóng. Đẩy bị bỏ qua trong tính toán của %.