So sánh thống kê tấn công

Stat KC Ind
Sân/chơi 6.7 5.3
Điểm/chơi 0,592 0,145
Rush Play % 37,50% 36,96%
Vượt qua % Chơi 62,50% 63,04%
Hoàn thành % 72,97% 60,00%
3d conv % 45,00% 32,00%
RZ Ghi điểm % 77,78% 28,57%

So sánh chỉ số phòng thủ

Stat KC Ind
Opp yard/play 5.0 4.7
Điểm opp/play 0,328 0,326
Hoàn thành OPP % 66,28% 71,64%
Opp 3d conv % 28,57% 36,67%
Opp rz ghi điểm % 75,00% 100,00%

Xếp hạng sức mạnh của đội

Xếp hạng KC Adv Ind
Dự đoán 8.2 (#2) -1.3 (#19)
5 trò chơi cuối cùng 15.2 (#2) -15,5 (#32)
Trò chơi đi xa 24.4 (#2) -15,5 (#30)
Trò chơi gia đình 6.0 (#9) - (#16)
Trò chơi phân chia 6.0 (#6) -15,5 (#31)
Trò chơi không phân chia 24.4 (#2) - (#15)
Nửa đầu 7.6 (#6) -13.8 (#31)
Một nửa thứ hai 7.6 (#7) -1.8 (#19)
Lịch trình sức mạnh (quá khứ) 2.8 (#4) -3.3 (#28)
Lịch trình sức mạnh (tương lai) 2.0 (#1) -0.3 (#18)
Xếp hạng may mắn 0,7 (#5) -1.1 (#32)
Xếp hạng nhất quán 13.0 (#25) 13.6 (#26)

Bảng xếp hạng trưởng thành phố Kansas

Xếp hạng Giá trị Thứ hạng Xếp hạng conf
Đánh giá dự đoán 8.2 #2 #1
Xếp hạng nhà 6.0 #9 #1
Đánh giá đi 24.4 #2 #1
Lợi thế nhà -16.7 #31 #4
Sức mạnh của lịch trình 2.8 #4 #2
SOS tương lai 2.0 #1 #1
Mùa SOS 2.1 #1 #1
SOS - Cơ bản 2.2 #số 8 #2
SOS trong div 3.5 #5 #3
SOS không div 2.0 #9 #1
Xếp hạng 5 cuối cùng 15.2 #2 #1
Xếp hạng 10 cuối cùng 15.2 #2 #1
Xếp hạng trong 6.0 #6 #1
Xếp hạng không div 24.4 #2 #1
Xếp hạng may mắn 0,7 #5 #1
Xếp hạng nhất quán 13.0 #25 #1
Vs. Xếp hạng 1-5 6.0 #3 #2
Vs. Xếp hạng 6-10 - #5 #1
Vs. Xếp hạng 11-16 - #10 #2
Vs. Xếp hạng 17-22 24.4 #2 #1
Vs. Xếp hạng 23-32 - #7 #1
Xếp hạng nửa đầu 7.6 #6 #2
Xếp hạng nửa sau 7.6 #7 #1

Bảng xếp hạng Indianapolis Colts

Xếp hạng Giá trị Thứ hạng Xếp hạng conf
Đánh giá dự đoán -1.3 #19 #1
Xếp hạng nhà - #16 #2
Đánh giá đi -15,5 #30 #3
Lợi thế nhà 17.2 #số 8 #2
Sức mạnh của lịch trình -3.3 #28 #4
SOS tương lai -0.3 #18 #1
Mùa SOS -0.6 #21 #2
SOS - Cơ bản -3,5 #29 #4
SOS trong div -3.3 #29 #3
SOS không div - #18 #3
Xếp hạng 5 cuối cùng -15,5 #32 #4
Xếp hạng 10 cuối cùng -15,5 #32 #4
Xếp hạng trong -15,5 #31 #4
Xếp hạng không div - #15 #1
Xếp hạng may mắn -1.1 #32 #4
Xếp hạng nhất quán 13.6 #26 #2
Vs. Xếp hạng 1-5 - #16 #1
Vs. Xếp hạng 6-10 - #18 #1
Vs. Xếp hạng 11-16 - #18 #1
Vs. Xếp hạng 17-22 - #20 #2
Vs. Xếp hạng 23-32 -15,5 #32 #4
Xếp hạng nửa đầu -13.8 #31 #4
Xếp hạng nửa sau -1.8 #19 #2