So sánh thống kê tấn công

Stat ATL BIỂN
Sân/chơi 5.3 4.9
Điểm/chơi 0,417 0,250
Rush Play % 51,18% 34,38%
Vượt qua % Chơi 48,82% 65,63%
Hoàn thành % 62,71% 79,66%
3d conv % 34,78% 44,44%
RZ Ghi điểm % 50,00% 0,00%

So sánh chỉ số phòng thủ

Stat ATL BIỂN
Opp yard/play 6.0 6.0
Điểm opp/play 0,483 0,321
Hoàn thành OPP % 71,43% 66,67%
Opp 3d conv % 43,48% 46,67%
Opp rz ghi điểm % 87,50% 22,22%

Xếp hạng sức mạnh của đội

Xếp hạng ATL Adv BIỂN
Dự đoán -7.4 (#31) -5.7 (#30)
5 trò chơi cuối cùng -1.8 (#16) -7.7 (#29)
Trò chơi đi xa 0,3 (#13) -16.2 (#31)
Trò chơi gia đình -4.0 (#21) 0,9 (#13)
Trò chơi phân chia -4.0 (#26) -16.2 (#32)
Trò chơi không phân chia 0,3 (#11) 0,9 (#10)
Nửa đầu -4.2 (#23) -7.1 (#26)
Một nửa thứ hai 2.3 (#10) -0.6 (#17)
Lịch trình sức mạnh (quá khứ) -0.3 (#18) 1.1 (#13)
Lịch trình sức mạnh (tương lai) -1.1 (#28) -0,9 (#26)
Xếp hạng may mắn -0.6 (#26) 0,4 (#số 8)
Xếp hạng nhất quán 3.0 (#số 8) 12.1 (#24)

Bảng xếp hạng Atlanta Falcons

Xếp hạng Giá trị Thứ hạng Xếp hạng conf
Đánh giá dự đoán -7.4 #31 #4
Xếp hạng nhà -4.0 #21 #2
Đánh giá đi 0,3 #13 #2
Lợi thế nhà -2.6 #23 #3
Sức mạnh của lịch trình -0.3 #18 #2
SOS tương lai -1.1 #28 #4
Mùa SOS -1.0 #28 #3
SOS - Cơ bản 0,7 #14 #2
SOS trong div -3.4 #31 #4
SOS không div 3.3 #4 #1
Xếp hạng 5 cuối cùng -1.8 #16 #2
Xếp hạng 10 cuối cùng -1.8 #16 #2
Xếp hạng trong -4.0 #26 #3
Xếp hạng không div 0,3 #11 #2
Xếp hạng may mắn -0.6 #26 #3
Xếp hạng nhất quán 3.0 #số 8 #2
Vs. Xếp hạng 1-5 - #25 #1
Vs. Xếp hạng 6-10 0,3 #4 #1
Vs. Xếp hạng 11-16 - #29 #2
Vs. Xếp hạng 17-22 -4.0 #29 #3
Vs. Xếp hạng 23-32 - #21 #1
Xếp hạng nửa đầu -4.2 #23 #3
Xếp hạng nửa sau 2.3 #10 #2

Bảng xếp hạng Seattle Seahawks

Xếp hạng Giá trị Thứ hạng Xếp hạng conf
Đánh giá dự đoán -5.7 #30 #4
Xếp hạng nhà 0,9 #13 #2
Đánh giá đi -16.2 #31 #4
Lợi thế nhà 18.8 #6 #2
Sức mạnh của lịch trình 1.1 #13 #2
SOS tương lai -0,9 #26 #4
Mùa SOS -0.7 #22 #4
SOS - Cơ bản 1.8 #11 #2
SOS trong div 3.0 #6 #1
SOS không div -0.6 #20 #3
Xếp hạng 5 cuối cùng -7.7 #29 #3
Xếp hạng 10 cuối cùng -7.7 #29 #3
Xếp hạng trong -16.2 #32 #4
Xếp hạng không div 0,9 #10 #1
Xếp hạng may mắn 0,4 #số 8 #1
Xếp hạng nhất quán 12.1 #24 #3
Vs. Xếp hạng 1-5 - #24 #1
Vs. Xếp hạng 6-10 -16.2 #32 #4
Vs. Xếp hạng 11-16 0,9 #7 #2
Vs. Xếp hạng 17-22 - #27 #1
Vs. Xếp hạng 23-32 - #20 #2
Xếp hạng nửa đầu -7.1 #26 #3
Xếp hạng nửa sau -0.6 #17 #2