phương Đông

  Hiện hành Chiếu Playoffs
Đại Tây Dương tổng thể w L tổng thể w L Playoffs Giành chiến thắng 1 hạt NBA Champs
Philadelphia 51 31 51.0 31.0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Boston 51 31 51.0 31.0 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%
Toronto 48 34 48.0 34.0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Brooklyn 44 38 44.0 38.0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Newyork 37 45 37.0 45.0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Trung tâm tổng thể w L tổng thể w L Playoffs Giành chiến thắng 1 hạt NBA Champs
Milwaukee 51 31 51.0 31.0 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%
Chicago 46 36 46.0 36.0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Cleveland 44 38 44.0 38.0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Indiana 25 57 25.0 57.0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Detroit 23 59 23.0 59.0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Đông Nam tổng thể w L tổng thể w L Playoffs Giành chiến thắng 1 hạt NBA Champs
Miami 53 29 53.0 29.0 100,0% 100,0% 100,0% 0,0%
Charlotte 43 39 43.0 39.0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Atlanta 43 39 43.0 39.0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Washington 35 47 35.0 47.0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Orlando 22 60 22.0 60.0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

miền Tây

  Hiện hành Chiếu Playoffs
Tây Bắc tổng thể w L tổng thể w L Playoffs Giành chiến thắng 1 hạt NBA Champs
Utah 49 33 49.0 33.0 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%
Denver 48 34 48.0 34.0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Minnesota 46 36 46.0 36.0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Portland 27 55 27.0 55.0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Thành phố Okla 24 58 24.0 58.0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Thái Bình Dương tổng thể w L tổng thể w L Playoffs Giành chiến thắng 1 hạt NBA Champs
Phượng Hoàng 64 18 64.0 18.0 100,0% 100,0% 100,0% 0,0%
Golden State 53 29 53.0 29.0 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%
La Clippers 42 40 42.0 40.0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
La Lakers 33 49 33.0 49.0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Sacramento 30 52 30.0 52.0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Tây nam tổng thể w L tổng thể w L Playoffs Giành chiến thắng 1 hạt NBA Champs
Memphis 56 26 56.0 26.0 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%
Dallas 52 30 52.0 30.0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
New Orleans 36 46 36.0 46.0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
San Antonio 34 48 34.0 48.0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Houston 20 62 20.0 62.0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%