FBPX

Để yêu cầu một cuộc hẹn cho một bản thân tự hủy, xin vui lòng hoàn thành biểu mẫu sau. Nếu bạn không muốn liên hệ qua điện thoại hoặc email về yêu cầu, vui lòng trực tiếp yêu cầu của bạn, trên tài sản, với bất kỳ thành viên bảo mật nào. Bằng cách gửi yêu cầu này, bạn sẽ được liên hệ bởi một đại diện được ủy quyền của Angel of the Winds Casino Resort để sắp xếp thời gian để hoàn thành quá trình tự hủy. Tự cấm được ban hành trong thời gian không thể hủy bỏ trong một năm kể từ ngày phát hành.

Địa chỉ nhà