xem bóng Video: Cuộc thi Survivor tuần 2 (2022)

Jason từ Poolgenius đã quay trở lại cuộc thi Survivor Circa cho năm 2022. (Bạn có thể thấy tổng quan về sự cố chiến lược và cuộc thi ban đầu tại đây.)

Trong tập phim tuần này, bạn sẽ tìm thấy:

  • Một bản tóm tắt về số lượng mục đã tồn tại trong tuần 1 trong cuộc thi Survivor Circa;
  • Một đánh giá về dự đoán của Jason về tỷ lệ chọn cho tuần trước;
  • Thảo luận về một vài quyết định chiến lược kém cụ thể của những người tham gia vào khoảng thời gian;
  • Nhìn về phía trước đến Tuần 2, và dự đoán tỷ lệ chọn trong cuộc thi;
  • Một cuộc thảo luận về đề xuất giá trị trong khoảng tuần 2.