So sánh thống kê tấn công

Stat Mrsh Troy
Sân/chơi 6.0 4.6
Điểm/chơi 0,373 0,248
Rush Play % 56,86% 39,87%
Vượt qua % Chơi 43,14% 60,13%
Hoàn thành % 71,19% 68,24%
3d conv % 39,29% 42,86%
RZ Ghi điểm % 75,00% 85,71%

So sánh chỉ số phòng thủ

Stat Mrsh Troy
Opp yard/play 4.8 6.2
Điểm opp/play 0,359 0,420
Hoàn thành OPP % 58,82% 65,63%
Opp 3d conv % 35,48% 56,67%
Opp rz ghi điểm % 100,00% 88,89%

Xếp hạng sức mạnh của đội

Xếp hạng Mrsh Adv Troy
Dự đoán 3.4 (#57) -4.1 (#84)
5 trò chơi cuối cùng 6.7 (#52) -2.3 (#80)
Trò chơi đi xa 2.9 (#44) 2.6 (#45)
Trò chơi gia đình 14.3 (#34) -12.2 (#104)
Trò chơi hội nghị - (#59) 3.0 (#18)
Trò chơi không hội nghị 6.7 (#54) -5.0 (#84)
Nửa đầu 7.7 (#35) -3.3 (#91)
Một nửa thứ hai 0,0 (#63) 1.0 (#58)
Lịch trình sức mạnh (quá khứ) -2.9 (#52) -1.4 (#45)
Lịch trình sức mạnh (tương lai) -2.6 (#79) -5.3 (#86)
Xếp hạng may mắn -0.1 (#71) -0.3 (#92)
Xếp hạng nhất quán 17,5 (#120) 8.6 (#49)

Marshall sấm sét bảng xếp hạng

Xếp hạng Giá trị Thứ hạng Xếp hạng conf
Đánh giá dự đoán 3.4 #57 #3
Xếp hạng nhà 14.3 #34 #4
Đánh giá đi 2.9 #44 #3
Xếp hạng trung tính - #46 #1
Lợi thế nhà 13.6 #38 #7
Sức mạnh của lịch trình -2.9 #52 #4
SOS tương lai -2.6 #79 #3
Mùa SOS -2.6 #76 #3
SOS - Cơ bản -11.3 #95 #11
SOS trong-conf - #77 #2
SOS không phải con -2.9 #49 #3
Xếp hạng 5 cuối cùng 6.7 #52 #3
Xếp hạng 10 cuối cùng 6.7 #52 #3
Xếp hạng in-conf - #59 #2
Xếp hạng không liên kết 6.7 #54 #4
Xếp hạng may mắn -0.1 #71 #số 8
Xếp hạng nhất quán 17,5 #120 #2
Vs. Xếp hạng 1-10 - #60 #3
Vs. Xếp hạng 11-25 - #60 #2
Vs. Xếp hạng 26-40 19.2 #4 #1
Vs. Xếp hạng 41-75 - #56 #5
Vs. Xếp hạng 76-120 -13.3 #113 #12
Xếp hạng nửa đầu 7.7 #35 #3
Xếp hạng nửa sau 0,0 #63 #6

Bảng xếp hạng Troy Trojans

Xếp hạng Giá trị Thứ hạng Xếp hạng conf
Đánh giá dự đoán -4.1 #84 #9
Xếp hạng nhà -12.2 #104 #13
Đánh giá đi 2.6 #45 #4
Xếp hạng trung tính - #47 #1
Lợi thế nhà -12.6 #116 #13
Sức mạnh của lịch trình -1.4 #45 #3
SOS tương lai -5.3 #86 #9
Mùa SOS -4.3 #84 #7
SOS - Cơ bản -2.0 #32 #5
SOS trong-conf 5.5 #16 #1
SOS không phải con -4,5 #66 #7
Xếp hạng 5 cuối cùng -2.3 #80 #số 8
Xếp hạng 10 cuối cùng -2.3 #80 #số 8
Xếp hạng in-conf 3.0 #18 #1
Xếp hạng không liên kết -5.0 #84 #9
Xếp hạng may mắn -0.3 #92 #10
Xếp hạng nhất quán 8.6 #49 #10
Vs. Xếp hạng 1-10 2.2 #7 #1
Vs. Xếp hạng 11-25 - #82 #2
Vs. Xếp hạng 26-40 - #80 #2
Vs. Xếp hạng 41-75 3.0 #25 #3
Vs. Xếp hạng 76-120 - #77 #3
Xếp hạng nửa đầu -3.3 #91 #số 8
Xếp hạng nửa sau 1.0 #58 #5