xoilac 1 net tv USC tại Oregon st: Số liệu thống kê hiệu quả

Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022 9:30 tối - Corvallis, hoặc
Tỷ lệ cược: Nam California bằng 6,5, Tổng số điểm: 71

Thêm các trò chơi từ tuần 4

Số liệu thống kê tấn công chính

Stat USC Adv Orst
Điểm/Trò chơi 50.7 34,5
Điểm/chơi 0,749 0,548
Biên độ điểm AVG +31.0 +10.0
Sân/trò chơi 520.0 434.0
Sân/chơi 7.7 6.9
TOP % (EXCL OT) 51,01% 58,45%

Chỉ số phòng thủ chính

Stat USC Adv Orst
Điểm opp/trò chơi 19.7 24,5
Điểm opp/play 0,271 0,340
Opp yard/game 380.7 401,5
Opp yard/play 5.2 5.6
Takeaways/trò chơi 3.3 2.5
Đến lề/trò chơi +3.3 +1.0
Hình phạt yds/trò chơi 71.3 82,5

USC vs Hiệu quả tấn công của Oregon ST

Stat USC Adv Orst
AVG Time of Poss 30:36 30:56
Chơi/trò chơi 67.7 63.0
Sân/chơi 7.7 6.9
Sân/vội vàng 5.9 4.9
Sân/vượt qua 10.2 10.0
Sân/hoàn thành 13.6 17.6
Rush Play % 50,25% 57,94%
QB bị sa thải % 6,93% 3,77%
Vượt qua % Chơi 49,75% 42,06%
Hoàn thành % 74,47% 56,86%
Int ném % 0,00% 3,92%
Chuyển đổi FG % 80,00% 66,67%
Điểm/FGA 2.4 2.0
Punts/chơi 0,02 0,07
Punts/điểm 0,2 0,8
Lần đầu tiên/chơi 0,394 0,317
Chuyển đổi 3D % 48,15% 26,09%
Chuyển đổi 4D % 100,00% 75,00%
RZ Ghi điểm % 76,47% 100,00%
Lộn xộn rec % 100,00% 75,00%
Ga fumble rec % 100,00% 50,00%
Ta dò dẫm % 100,00% 100,00%
Hình phạt yds/bút 11.3 9.2
Hình phạt/chơi 0,05 0,07

USC vs Oregon ST Hiệu quả phòng thủ

Stat USC Adv Orst
Opp avg thời gian của poss 29:23 29:02
Opp chơi/trò chơi 72.7 72.0
Opp yard/play 5.2 5.6
Opp yard/Rush 4.8 4.3
Opp yard/pass 6.6 6.7
Opp yard/hoàn thành 11.1 10,5
OPP Rush Play % 50,92% 41,67%
Bao % 13,08% 3,57%
Opp pass play % 49,08% 58,33%
Hoàn thành OPP % 59,14% 64,20%
Opp int ném % 7,53% 3,70%
Opp fg conv % 50,00% 55,56%
Điểm OPP/FGA 1.5 1.7
Opp punts/play 0,04 0,05
OPP PUNTS/SCORE 0,9 0,7
OPP Downs/Play đầu tiên 0,321 0,285
Opp 3d conv % 33,33% 37,04%
Opp 4d conv % 45,45% 100,00%
Opp rz ghi điểm % 53,85% 60,00%
Opp fumble rec % 0,00% 25,00%
Opp ga fumble rec % 0,00% 0,00%
Opp ta fumble rec % 0,00% 50,00%
Opp hình phạt yds/bút 9,5 6.8
Opp hình phạt/chơi 0,03 0,06